Asociația Grupul de Acțiune Locala Siretul Verde anunta inchiderea, in data de 31 martie 2015, ora 15.00, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 4.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” – sesiune cu depunere continua, lansata in data de 8.12.2014.

GAL Siretul Verde

Presedinte
Adrian Colin

 

Pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

421 raport selectie.pdf

Pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

111 raport selectie.pdf

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Siretul Verde anunţă lansarea, incepand cu 10 martie 2015, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 4.111 – “FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”.
1. Data publicării apelului de selecție: 10 martie 2015; Nr.de referință: M 4.111/1/2015

2. Tipuri de beneficiari eligibili:
: a) Aplicanţi : furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.
b) Beneficiari finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, legumiculturii, apiculturii, silviculturii, industria agro-alimentară, agro-turism, ecoturism, fermieri din exploataţiile de semi-subzistenţă precum şi tineri.

3.Fonduri disponibile: 31000 €;

4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 31 000 €;

5. Data limită de depunere a proiectelor: sesiune cu depunere continua, pana la epuizarea fondurilor disponibile;

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde” din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI, disponibil în format electronic pe site-urile www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

Atenție! În conformitate cu Adresa nr. 77286/27.01.2015 MADR – AM pentru PNDR, solicitanții trebuie să ia în considerare următoarele:

-Implementarea proiectelor va fi demarată numai dacă au fost parcurse etapele procedurale aferente evaluării cererilor de finanţare, soluţionării contestaţiilor, verificărilor pe eşantion şi contractării proiectelor.
-Durata de execuţie a proiectelor include derularea procedurii de achiziţii, realizarea efectivă a proiectului, realizarea vizitelor pe teren pentru verificarea implementării, elaborarea, depunerea si avizarea rapoartelor de activitate (după caz), depunerea cererii de plată şi efectuarea plăţii.
-Prin urmare, în cazul prelungirii termenului limită de depunere a proiectelor până la data de 31.03.2015, trebuie avut în vedere faptul că efectuarea ultimei plăţi de către AFIR trebuie realizată pana la 31.12.2015, cu termen limita pentru depunerea ultimei cereri de plata 30.09.2015. Perioada efectivă de implementare a proiectului va fi de maximum 4 luni (după parcurgerea etapelor de evaluare şi contractare la AFIR).
In situaţia contractelor de finanţare care nu se vor derula corespunzător şi nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR şi se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască şi să şi-l asume.
-Totodată, precizăm că există riscul ca, în cazul în care un solicitant al unei Măsuri din PNDR se află în evidenţa contractelor reziliate FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din iniţiativa AFIR, acesta să nu poată aplica în cadrul PNDR 2014 – 2020, pentru o anumită perioadă.
-În cazul în care un solicitant al unei Măsuri a PNDR se află în Registrul debitorilor/Registrul Evidenţe Procese şi solicitantul nu şi-a achitat integral datoria faţă de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere/nu a soluţionat definitiv litigiul, acesta nu va fi eligibil pentru a primi finanţare în cadrul PNDR 2014 – 2020, iar cererea de finanţare nu va fi acceptată pentru verificare până la eliminarea debitului/soluţionarea litigiului cu AFIR, după caz.

De asemenea, solicitantii trebuie sa aiba in vedere faptul ca proiectele selectate de GAL pot fi depuse la AFIR, in vederea obtinerii finantarii, cel tarziu la data de 31.03.2015.

8. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE
Presedinte
ADRIAN COLIN


 

Data publicarii: 10.03.2015

1. Data lansarii: 10.03.2015

2. Data limita de depunere a proiectelor: sesiune cu depunere continua, pana la epuizarea fondurilor disponibile

3. Numărul de referinţă al sesiunii de cererii de proiecte: M 4.111/1/2015

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță lansarea, incepand cu 10 martie 2015, a sesiunii de cereri de proiecte pentru masura 4.111 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, “FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”.

4. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Siretul Verde  din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00.

5. Modalitatea de desfasurare a procesul de selectie

Proiectele se depun la GAL Siretul Verde, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestora, in conformitate cu Procedura de selectie publicata pe site-ul GAL. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Procesul de selectie se va face

saptamanal, incepand cu data de 13 martie 2015, dar nu mai tarziu de 26 martie 2015, pentru pentru proiectele depuse in perioada anterioara. Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.siretulverde.ro), de  comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte. Solicitantii trebuie sa aiba in vedere faptul ca proiectele selectate de GAL pot fi depuse la AFIR, in vederea obtinerii finantarii, cel tarziu la data de 31.03.2015.

 

6. Declararea platilor aferente proiectului selectat

Beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi  efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data  efectuarii platii. Modelul declaratiei este disponibil atat la sediul GAL , cat si pe site-ul www.siretulverde.ro.

 

 

Masura 4.111 “FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”

 

 Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile pentru Masura 4.111 sunt în valoare de 31 000 euro. Suma maximă finanțabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 31 000 Euro. Valoarea totală a unui proiect va fi de maximum 31 000 euro.

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea unui proiect trebuie sa fie raportata la numarul de participanti, numarul de zile pentru organizarea/desfasurarea efectiva a evenimentului, etc.

Tipuri de beneficiari a) Aplicanţi : furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează

în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

b) Beneficiari finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, legumiculturii, apiculturii, silviculturii, industria agro-alimentară, agro-turism, ecoturism, fermieri din exploataţiile de semi-subzistenţă precum şi tineri. 

Obiectivele si scopul Masurii Obiectivele masurii

Obiectiv general

Îmbunătăţirea competenţelor fermierilor, a micilor întreprinzători şi altor persoane implicate în domeniile agricol, legumicol, alimentar, mestesugaresc si de agro-turism în vedere creşterii competitivităţii economice a produselor şi serviciilor oferite la nivelul teritoriului şi a unei mai bune valorificări a potenţialului acestuia.

Obiective specifice

Creşterea numărului de fermieri care sunt pregătiţi în domenii specifice conducerii unei afaceri agricole;

Creşterea numărului de întreprinzători care sunt pregătiţi în domenii specifice managementului afacerilor şi furnizării de servicii;

Creşterea numărului de întreprinzători şi persoane fizice care demarează şi conduc afaceri rurale în domeniile: agricol, legumicol, activitati mestesugaresti, turism.

Obiectivele operaţionaleurmăresc realizarea unor acţiuni care vor contribui la:

a) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară;

b)  pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor;

c)  respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) ;

Actiunile de informare şi difuzare a cunoştinţelor se vor realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Actiuni si costuri eligibile Acţiuni materiale

- programe de instruire;
- activităţi de consultanţă şi mentorat;
- schimburi de experienţă locale, naţionale sau transnaţionale care vor facilita transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă parte;
- publicarea şi distribuirea de materiale informative;
- organizarea de simpozioane şi conferinţe pe temele vizate;
- identificarea, documentarea şi promovarea de bune practici;
- participări la asocieri sau iniţierea de noi asocieri în domeniile vizate;
- participări la ateliere, conferinţe, târguri, expoziţii sau alte evenimente în domeniile vizate.

Acţiuni imateriale

- Acordarea de onorarii şi diurnă pentru experţii formatori şi consultanţi;
- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
- Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională;
- orice alte costuri eligibile prevazute in Fisa masurii 111 din PNDR.
Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei  bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.
Actiunile de formare se vor desfasura doar in aria teritoriul GAL Siretul Verde sau in judetele limitrofe acestuia.

Tematica actiunilor, numarul si categoriile participantilor la actiunile de formare, informare si difuzare de cunostinte. 1.Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare, specializare), în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind:

Domeniul agriculturii
- Culturile cu valoarea economică mare;
- Managementul exploataţiilor agricole în regim familial (micro-ferme);
- Noi tehnologii şi inovaţii pentru cultivarea cerealelor, legumelor, arbuştilor fructiferi;
- Agricultură ecologică.

Protecţia mediului
- Practici de agro-mediu;
- Metode de valorificare a biomasei provenite din culturile de cereale.

Conducerea afacerilor
- Marketing-ul şi desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate;
- Conducerea afacerilor din domeniul turismului si a ecoturismului;
- Antreprenoriat – demararea şi conducerea afacerilor.

2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind cerinţele de igienă, producţie, comercializare a produselor agricole şi agro-alimentare de pe piaţa europeană.

3.Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor si antreprenorilor care activează în agro-turism si ecoturism la diferite întruniri tematice, schimburi de experienţă, evenimente care pot contribui la informarea acestora.

Criterii de selecţie pentru participanţii la activităţi de formare sau de informare:
- tineri sub 40 de ani;
- fermieri de semi-subzistenţă;
- membri ai unui grup de producători sau a unei alte forme  asociative.
Numarul beneficiarilor finali va fi de aproximativ 100 de persoane, acoperind toate tipurile de participanţi menţionaţi în secţiunea criterii de selecţie. Numărul fermierilor de semi-subzistenţă va fi mai mare decât celelalte categorii de participanţi.

Documente justificative Lista documentelor necesare se găseşte pe site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 41 cât şi anexele aferente acestui ghid. Pentru proiectele care se încadrează în obiectivele Măsurii 111 se va utiliza formularul cadru de Contract de Finanțare (C1.1LS) pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 41 (postat pe site-ulwww.apdrp.ro). Anexele contractului de finanţare referitoare la instrucțiunile de achiziții și plată se vor prelua din ultima variantă a manualelor de procedura pentru achiziții și respectiv de autorizare plăți. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea proiectului, valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare și care se vor prezenta în copie sau în original, sunt:
- Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de servicii.
- Proces verbal de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă
- Documente constitutive– în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.);
- Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice;
-Certificate de atestare fiscala, emise in conformitate cu art. 112 si 113 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata;
- Decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA si/sau alte documente aprobate pentru solutionarea cererilor de restituire, Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata;
- Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu APDRP);
- Declarație pe propria răspundere a solicitantului referitoare la asigurarea cofinanțării proiectului. Nu se depune în cazul finanțării publice de 100%;
- Lista experților care participă la activitățile proiectului;
- Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale in vigoare etc.) ;
- Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a proiectului;
- Oferte conforme – documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: să fie datate, personalizate și semnate; să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii;
- Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar : a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat -o; c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100% .
- Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii .
- Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelat e cu activitățile și rezultatele proiectului
- Copia actului de identitate a reprezentantului legal.
- Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze la GAL
Cerinte de conformitate si eligibilitate Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Fisatehnica aferenta Masurii 111.

Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica:
-dacă este corect completată
-dacă este prezentată în format tipărit şi electronic
-dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt în 2 exemplare: original şi copie.

Criterii  de  eligibilitate  pentru  furnizorii  de  formare  profesională,  informare  şi difuzaredecunoştinţe:
- sunt  persoane  juridice  constituite  în  conformitate  cu  legislaţia    în  vigoare  în România;
- au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi difuzare de cunoştinţe;
- dispun  de  personal  calificat  (pentru  fiecare  domeniu  de  acţiune  furnizorul  de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe va prezenta: lista experţilor specializaţi pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea  la  serviciul  de  formare,  informare  şi  difuzare  de  cunoştinţe,  CV-ul fiecărui expert);
-au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe;
-dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe;
- nu sunt în stare de faliment ori lichidare;
-şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat.

Criterii de selectie Criterii de selectie locala:

Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj
Nivelul calitativ şi tehnic  al ofertei (înţelegerea nevoilor, numărul de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului) 50
Planificarea detaliata a activităţilor 30
Proiecte cu valoare maxima de 31000 Euro 20

Atenție! În conformitate cu Adresa nr. 77286/27.01.2015 MADR – AM pentru PNDR, solicitanții trebuie să ia în considerare următoarele:

 

-Implementarea proiectelor va fi demarată numai dacă au fost parcurse etapele procedurale aferente evaluării cererilor de finanţare, soluţionării contestaţiilor, verificărilor pe eşantion şi contractării proiectelor.

-Durata de execuţie a proiectelor include derularea procedurii de achiziţii, realizarea efectivă a proiectului, realizarea vizitelor pe teren pentru verificarea implementării, elaborarea, depunerea si avizarea rapoartelor de activitate (după caz), depunerea cererii de plată şi efectuarea plăţii.

-Prin urmare, în cazul prelungirii termenului limită de depunere a proiectelor până la data de 31.03.2015, trebuie avut în vedere faptul că efectuarea ultimei plăţi de către AFIR trebuie realizată pana la 31.12.2015, cu termen limita pentru depunerea ultimei cereri de plata 30.09.2015. Perioada efectivă de implementare a proiectului va fi de maximum 4 luni (după parcurgerea etapelor de evaluare şi contractare la AFIR).

în situaţia contractelor de finanţare care nu se vor derula corespunzător şi nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR şi se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască şi să şi-l asume.

-Totodată, precizăm că există riscul ca, în cazul în care un solicitant al unei Măsuri din PNDR se află în evidenţa contractelor reziliate FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din iniţiativa AFIR, acesta să nu poată aplica în cadrul PNDR 2014 – 2020, pentru o anumită perioadă.

-În cazul în care un solicitant al unei Măsuri a PNDR se află în Registrul debitorilor/Registrul Evidenţe Procese şi solicitantul nu şi-a achitat integral datoria faţă de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere/nu a soluţionat definitiv litigiul, acesta nu va fi eligibil pentru a primi finanţare în cadrul PNDR 2014 – 2020, iar cererea de finanţare nu va fi acceptată pentru verificare până la eliminarea debitului/soluţionarea litigiului cu AFIR, după caz.

 

7. Modul de anuntare a rezultatelor

Beneficiarii care au depus proiecte la secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Siretul Verde. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

8. Date de contact si informatii:

Informatii detaliate cu privire la accesarea masurilor  pot fi obținute la sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 16.00., de pe pagina de internet www.siretulverde.ro,  la telefon/fax 0237/702 100, precum si pe adresa de email gal@siretulverde.ro. La sediul GAL există posibilitatea obținerii informațiilor detaliate despre masura 4.111 pe suport electronic (CD/DVD) sau pe suport tipărit.

Presedinte GAL Siretul Verde ,

ADRIAN COLIN

Gal Siretul Verde
Promovare

Miere Zota


Vremea
Info UE
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a reprezentanței Comisiei Europene în România.
Dictionar
Contribuţie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.