ASOCIATIA GAL SIRETUL VERDE este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, aprobată prin legea nr. 246/2005.
Membri fondatori: 26 de parteneri publici si privati, precum si din sectorul asociativ
Luând în considerare analiza teritoriului, agenda comunităţilor locale şi interesele întreprinzătorilor privaţi, parteneriatul din cadrul GAL Siretul Verde a definit trei priorităţi specifice ce trebuie urmărite în vederea dezvoltării durabile a zonei:
  • Cresterea competitivitătii sectoarelor agro-alimentar, forestier precum si a industriei procesatoare aferente din teritoriu
  • Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea competitivitatii microintreprinderi lor si IMM-urilor din spatiul rural
  • Conservarea, promovarea si valorificarea capitalului natural si cultural al teritoriului

 Data publicarii: 23.01.2015

1. Data lansarii: 22.12.2014

2. Data limita de depunere a proiectelor: depunere continua, pana la epuizarea fondurilor disponibile

3. Numărul de referinţă al sesiunii de cererii de proiecte: M 4.121/4/2014; M 421/3/2014

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță prelungirea, pana la epuizarea fondurilor disponibile, a  sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: 4.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” si 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare “.

4. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Siretul Verde  din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00.

5. Modalitatea de desfasurare a procesul de selectie: Proiectele se depun la GAL Siretul Verde, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestora, in conformitate cu Procedura de selectie publicata pe site-ul GAL. Comitetul de selectie se va intalni saptamanal in ultima zi lucratoare a saptamanii in vederea selectarii proiectelor depuse in saptamana in curs. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.siretulverde.ro), de  comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.

 

6. Declararea platilor aferente proiectului selectat:

Beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi  efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data  efectuarii platii. Modelul declaratiei este disponibil atat la sediul GAL , cat si pe site-ul www.siretulverde.ro.

 

MASURA 4.121 – MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 4.121 sunt în valoare de 8449  euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 8449  euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele versiunii 11 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe www.siretulverde.ro. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:

1. A) STUDIUL DE FEZABILITATE pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi / sau montaj sau

B) MEMORIUL JUSTIFICATIV pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ ‐ formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0).

Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare.

ATENȚIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot aparea următoarele situatii:

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului,

înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară

Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului

anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere ‐ formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la

Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Sau

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0);

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului

Sau

Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare.

Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă excesivă etc.) se va prezenta:

- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusive 0), înregistrate la Administratia Financiara.

In cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale:

- Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară formularul 200) în care rezultatul brut obţinut

anual să nu fie negativ;

- Pentru anii calamități solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, secetă excesivă etc.) se va prezenta:

- un bilanţ din ultimii trei ani precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitată iar rezultatul operaţional

(rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), însoţit de contul de profit și pierdere avizate de administraţia financiară,

pentru persoane juridice;

- In cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale: Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară în care veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile;

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:

- data producerii pagubelor;

-  cauzele calamităţii;

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

Pentru demonstrarea activității agricole ca fiind principală se depune:

2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi agricole reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului,

Sau

‐ în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale:

Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, în cazul în care în formularul 200 s‐au bifat mai multe categorii de venituri.

Documentul 2.1 se va prezenta de către toti solicitanții care au o activitate existenta, indiferent dacă au înregistrat sau nu venituri din

exploatare, cu excepția solicitanților înființati în anul depunerii cererii de finanțare sau în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

 

3. a) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL:

a) 1. Copie după actul de proprietate al terenului şi/sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune şi/ sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al terenului .

Şi

a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.

Pentru documentele care certifică dreptul de folosinţă asupra terenului agricol pentru alte tipuri de contracte încheiate între părţi, altele decât

arenda sau concesiunea trebuie să se aibă în vedere următoarele:

-  Obiectul contractului trebuie să îl constituie acordarea dreptului de folosinţă asupra terenului pentru activitatea specificată în proiect;

-  În cadrul contractului nu trebuie să existe neconcordanţe între clauze;

- În cazul în care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie să existe neconcordanţe între acesta şi prevederile

acestui document;

În cazul pct. a) 2. pentru suprafeţe egale sau mai mari de 1 hectar – în situaţiile în care Agenţiile de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură nu eliberează Extras din Registrul unic de identificare, solicitantul va depune document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care să reiasă înscrierea în Registrul unic de identificare.

b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:

b) 1. Actul de proprietate asupra clădirii;

b)2.Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasată

clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

-suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:

Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale detinut în proprietate:

-Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de

circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul de animale‐ deținut în proprietate, al păsărilor și al familiilor de albine şi data primei

înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei.

- Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria comunei pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea

ferma zootehnica.

4. CERTIFICAT DE URBANISM sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.

5. CLASAREA NOTIFICĂRII/ADRESA DE NEGAŢIE sau Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată;

sau Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, dacă este cazul.

sau Decizia etapei de evaluare iniţială ‐ document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului.

Pentru activități existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va și însotit de Nota de constatare eliberată de Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de Mediu.

6. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND COFINANȚAREA CONFORM ANEXEI 13.

7. CERTIFICATE care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidate

8. a) NOTIFICARE CARE SĂ ATESTE CONFORMITATEA PROIECTULUI CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PENTRU DOMENIUL SANITAR VETERINAR și siguranta alimentelor și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul ferma va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor sau adresa de la ANSVSA / DSVSA care să menționeze „în urma verificarii documentatiei prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării pentru siguranța alimentelor / autorizării / înregistrării”.

b) AVIZ SANITAR privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică

Sau

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

 

9. PENTRU UNITĂȚILE CARE SE MODERNIZEAZĂ ŞI SE AUTORIZEAZĂ/AVIZEAZĂ CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE:

9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.

9.2 Autorizatie sanitară veterinară /Dovada înregistrării unităţii sanitare‐veterinare și pentru siguranta alimentelor / Notificare de

constatare a conformităţii cu legislaţia sanitara veterinara și siguranta alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de

9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de

finantare. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că solicitantul are capital privat 100% și codul CAEN conform activitatii pentru care solicit finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul) și că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/ 2006, republicată.

Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, stampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună

înaintea depunerii Cererii de finanţare.

11. a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare sau Hotărâre judecătorească

definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a tatutului propriu (în cazul Societăţilor agricole) insotita de Statutul Societatii

agricole și dacă este cazul,

b) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR.

12. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin:

a) Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ;

b) Declaraţie de defrişare a viţei de vie și cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din Registrul plantaţiilor viticole vizată de        Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ;

c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol.

13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de către Direcţia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe definanţare nerambursabilă, începand cu anul 2002 pentru acelaşi tip de activitate.

15.1. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ însoțită de contractul cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

15.2. Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperative agricolă/ organizație de îmbunătățiri funciare/Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit dedocumentul de înfiinţare al acestora (act constitutiv și statut).

Documentul privind calitatea de membru:

-pentru societăți agricole în baza Legii nr. 36/ 1991 ‐ declarație scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administrație;

-pentru societăți cooperative în baza Legii nr. 1/ 2005 ‐ cerere de înscriere aprobată de adunarea generală;

-pentru cooperativele agricole în baza Legii nr.566/ 2004 ‐ cerere de aderare avizată de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală. pentru organizații de îmbunătățiri funciare în baza Legii nr. 138/ 2004‐adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și dovada plății contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.

-pentru Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de statutul organizației.

16.1 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta document care să certifice poziția în societate– actionar

sau:

Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă

și Extras din Registrul General de Evidenta a Salariaților care sa ateste înregistrarea contractului individual de muncă.

16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul  va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat.

17.2 Document care să certifice vechimea clădirilor care se demolează (autorizație de construire sau alt document oficial)

18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz):

18.1Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ întreprindere individuală în termen de 30 de zile lucrătoare de la primireaNotificării privind selectarea Cererii de finanţare.

18.2. Aviz de gospodarirea apelor în cazul investițiilor privind irigațiile/ notificarea de începere a execuţiei sau Contract multianual de furnizare apa pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor.

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 din PNDR si cele din Fisa Masurii121.
Criterii de selectie
Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
exploataţii agricole de semi-subzistenţă care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia realizată 20
exploataţii agricole, legumicole care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru acelaşi tip de activitate 20
exploataţii vegetale, apicole, de creştere a animalelor în sistem ecologic 20
exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 20
Proiecte care includ investitii in producerea şi utilizarea energiei regenerabile 20
TOTAL 100

 

 

MASURA 421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE

 

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 421 sunt în valoare de 5000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 5000  euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 421 si ale Fisei Masurii, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Documente justificative necesare care trebuie atasate cererii de finanţare sunt:

 

1.Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de căre toți partenerii proiectului de cooperare;

2.Proiectul de cooperare semnat, ștampilat și datat de căre toți partenerii proiectului de cooperare;

3.Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.

4.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie/serviciu, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleaşi tipuri de investiţii/servicii.

5.Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanțare);

6.Actul Constitutiv al Solicitantului;

7.Acte Constitutive ale Partenerilor (însoțite de traducere autorizată, în cazul în care partenerii provin din alte state membre UE sau țări terțe);

8.Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (Anexa II la Cererea de Finantare) – numai pentru proiectele care necesită cofinanțare privata;

9.Copia actului de identitate a reprezentantului legal;

10.Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare dintre componentele de investiții ale proiectului;

11.Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR);

12.Fundamentarea bugetului, corelată cu activitățile și rezultatele proiectului, inclusiv fundamentarea necesității bunurilor propuse în cererea de finanțare.

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 421 din PNDR si cele din Fisa Masurii.
Criterii de selectie
Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj
Actiuni de cooperare care implica mai mult de 2 GAL–uri 25
Actiuni de cooperare care implica beneficiari tineri 25
Proiecte  de cooperare care au ca tema implementarea unor solutii noi, inovative 25
Proiecte de cooperare care au ca tema activitati de protectia mediului 25
TOTAL 100

 

7. Modul de anuntare a rezultatelorBeneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Siretul Verde. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

8. Date de contact si informatii: Informatii detaliate cu privire la accesarea masurilor  pot fi obținute la sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 16.00., de pe pagina de internet www.siretulverde.ro,  la telefon/fax 0237/702 100, precum si pe adresa de email gal@siretulverde.ro. La sediul GAL există posibilitatea obținerii informațiilor detaliate despre masurile 4.322, 4.121 si 421, fie pe suport electronic (CD/DVD) fie pe suport tipărit.

 Presedinte GAL Siretul Verde ,

ADRIAN COLIN


 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță prelungirea, până la epuizarea fondurilor disponibile, a  sesiunii de cereri de proiecte pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală: 4.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” și 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare “.

  1. Data publicării: 23.01.2015;  Nr.de referință:M 4.121/4/2014; M 421/3/2014

 

  1. Tipuri de beneficiarieligibili:

           

                        Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei  submăsuri;  alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul  GAL Siretul Verde.

 

  1. Fonduri disponibile: bMasura 4.121  -  8449 €;  Masura 421 –  5000  €;

 

4.Sumamaximănerambursabilă carepoatefi acordatăpentru finanțareaunuiproiect: Masura 4.121  -  8449 €;  Masura 421 -  5000  €;

 

  1. Data limită dedepunerea proiectelor:: sesiune cu depunere continuă, până la epuizarea fondurilor disponibile;

 

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

 

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile  www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

 

8. Datelede contact aleGAL, undesolicitanții pot obțineinformații detaliate:Sediul GALdin comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1,județul Vrancea.Telefon/fax 0237/702 100. E-mail:gal@siretulverde.ro.

 

ASOCIAŢIA  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

Presedinte

ADRIAN COLIN

Măsura Număr
sesiuni
desfasurate in 2014
Perioada Alocare indicativă
sesiune(euro)
Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2014 (euro) Alocare totală care a fost  prevăzută în strategie(euro)
111 3 02.12.2013-10. 01.2014 31.000 31.000 31.000
20.05.2014-27.06.2014 31.000
07.08.2014-17.10.2014 31.000
112 4 02.12.2013-06.01.2014 347.000 347.000 516.000
14.05.2014-13.06.2014 91.000
07.08.2014-22.08.2014 76.000
23.09.2014-03.10.2014 36.000
121 5 02.12.2013-07.02. 2014 96.724 96.724 142.078
01.04.2014-09.05.2014 70.598
20.05.2014-27.06.2014 24 173
07.08.2014-10.11.2014 24.173
22.12.2014-sesiune continua 8.449
312 2 02.12.2013-07.02. 2014 42.450 42.450 160.682
22.12.2014-28.03.2014 100.148 100.148
313 3 02.12.2013-07.02. 2014 386.833 486.833 486.833
25.03.2014-25.04.2014 100.000
26.05.2014-29.05.2014 90.002
322 2 02.12.2013-28.02. 2014 712.000 847.840 847.840
22.12.2014-23.01.2015 135.840
421 3 04.02.2014-25.04.2014 20.000 20.000 5.000
07.08.2014-10.11.2014 20.000
22.12.2014-sesiune continua 5.000

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță prelungirea, până la data de 23 ianuarie 2015, a  sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: 4.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru  economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, 4.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” si 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare “. Astfel, perioda de depunere a proiectelor devine 22 decembrie 2014-23 ianuarie 2015.

1. Data publicării: 16.01.2014;  Nr.de referință:M 4.322/1/2014; M 4.121/4/2014; M 421/3/2014

2. Tipuri de beneficiari eligibili:

 

Masura 4.322: comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare; autoritatile locale ( comune) sau asociatii de dezvoltare inter-comunitare, prin operatorii regionali prin investitii in infrastructura de apa/apa uzata; asociatiile de  dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune  infiintate conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri   așezăminte culturale si instituții de cult, definite conform legislației naționale in  vigoare; persoane fizice si juridice care dețin in proprietate sau administrează obiective de patrimoniu  cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta c).                    

Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei  submăsuri;  alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul  GAL Siretul Verde.

 

  1. Fonduri disponibile:

Masura 4.322  - 135.840

Masura 4.121  -  8449 €;

Masura 421   -  5000  €;

 

4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordatăpentru finanțarea unui proiect:

Masura 4.322  - 135.840 €;

Masura 4.121  -  8449 €;

Masura 421 -  5000  €;

5.Data limită de depunere a proiectelor:: 23 ianuarie 2015;

 

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

 

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile  www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

 

8. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea.Telefon/fax 0237/702 100. E-mail:gal@siretulverde.ro.

 

ASOCIAŢIA  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

Presedinte

ADRIAN COLIN

 


 

Anunt prelungire apel de selectie proiecte

Data publicarii: 16.01.2014

1. Data lansarii: 22.12.2014

2. Data limita de depunere a proiectelor: 23 ianuarie 2015

3. Numărul de referinţă al sesiunii de cererii de proiecte: M 4.322/1/2014; M 4.121/4/2014; M 421/3/2014

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță prelungirea, până la data de 23 ianuarie 2015, a  sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: 4.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru  economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, 4.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” si 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare “. Astfel, perioda de depunere a proiectelor devine 22 decembrie 2014-23 ianuarie 2015.

4. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Siretul Verde  din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00.

5. Modalitatea de desfasurare a procesul de selectie: Proiectele se depun la GAL Siretul Verde, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestora, in conformitate cu Procedura de selectie publicata pe site-ul GAL. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.siretulverde.ro), de  comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.

 

6. Declararea platilor aferente proiectului selectat:

Beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi  efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data  efectuarii platii. Modelul declaratiei este disponibil atat la sediul GAL , cat si pe site-ul www.siretulverde.ro.

 

Masura 4.322-

Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru  economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 4.322 sunt în valoare de 135.840 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 135.840 euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 322 si ale Fisei Masurii, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.
Documente justificative necesare care trebuie atasate cererii de finanţare sunt:1. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de construcții si/sau montaj. Acest document se va întocmit de catre toți solicitanții pentru proiectele individuale/integrate care nu prevad lucrari de construcții-montaj.Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) întocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate în HG nr. 28/09.01.2008 însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, în cazul solicitantilor Comune si ADI-uri.Pentru proiectele care vizeaza investitii asupra obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va prezenta si: documentatia întocmita conform Continutului Cadru al documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice (DISPOZITIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii în domeniul avizarii, elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru investitii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu sau documentatie justificativa pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizata de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural – judeteana.

Proiect tehnic.

2. Certificatul de urbanism/Autorizație de construire pentru proiecte care prevad construcții. Pentru investițiile care vizeaza componenta b, Certificatul de Urbanism va fi însotit de Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecților, care confirma respectarea arhitecturii specifice locale (daca este cazul).

3. Documente pentru teren/cladiri

- Pentru primarii si ADI-uri:în cazul în care cladirea/terenul este proprietatea primariei/lor – Inventarul primariei/ilor întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia/acestora;

în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publica sau administrarea unei autoritați publice locale, alta decât solicitantul – Inventarul domeniului public pentru terenul pe carese realizeaza investitia, însotit de acordul autoritații detinatoare si avizul administratorului terenului apartinând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie, daca este cazul.

- Pentru ONG, asezaminte culturale, instituții de cult: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si construcțiilor sau contract de concesiune asupra cladirii / terenului pe care va fi amplasata construcția, valabil pe o perioada de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare.

 

Contractul de concesiune va fi însotit de adresa emisa de concendent care contine:

situația privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investițiilor prevazute în contract si alte clauze; suprafața concesionata la zi – daca pentru suprafa a concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea si daca da, sa se menționeze care este suprafața supusa acestui proces.

Pentru persoane fizice si juridice: document care sa ateste dreptul de proprietate/document încheiat la notariat care atesta dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva pe o perioada de minim 10 ani de la depunerea cererii de finantare.

 

4. Adeverinta conform Protocolului incheiat între AFIR si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului.

5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz, daca este cazul.

6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiții asupra retelei de joasa tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat, daca este cazul.

7. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica sau

Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena sau sanatate publica sau

Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii condițiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul.

8. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul.

9. Avizul eliberat de Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Național Județeana, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvata), daca este cazul.Aviz din partea Autoritații publice centrale pentru protecția mediului sau Hotarâre a Consiliului Județean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentația anexata cererii de finanțare nu se regaseste în Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului).

10. Expertiza tehnica de specialitate asupra construcției existente, inclusiv pentru investiții de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmita, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat.

Pentru investiții de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu expertiza tehnica va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice).

11. Pentru primarii si ADI-uri, Hotarârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte obligatorii: necesitatea si oportunitatea investiției; numarul de locuitori ai comunei/lor solicitante; angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementarile în vigoare privind condi iile de exploatare a drumurilor (daca este cazul); angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța si gestionarea investiției, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investi ia a fost data în exploatare; necesitatea si oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/asezamânt cultural (daca e cazul).

Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura mentenana investiției, pe o perioada de cel puțin 5 ani de la data la care investiția a fost data în exploatare.

12. Actul de înființare si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara.

13. Certificatul de înregistrare fiscala, Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) conform legislatiei în vigoare și Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifica faptul ca societatea este în functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul).

14. Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, solicitat doar pentru ONG-uri si ADI-uri;

Certificatul de înregistrare si actul de înfiintare si functionare emis de unitatea ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru institutii de cult;

Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale.

15. Lista agenților economici si a instituțiilor de interes public, deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de activitate. Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investiției si angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor. Lista trebuie sa contina nume, prenume, semnatura, adresa, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investi iei publice), precum si tariful perceput.

16. Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investiției si asigurarea cofinanțarii, daca este cazul.

17. Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal, daca este cazul.

18. Declarație pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinanțarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanțare.Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza opera iunile cu AFIR). Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie.

19. Declarație pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, daca este cazul.

20. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul.

21. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii.

22. Autorizatiile de functionare pentru reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare, se solicita în functie de reteaua care se realizeaza în cadrul masurii (daca se realizeaza reteaua de alimentare cu apa se solicita pentru reteaua de canalizare existenta si invers), precum si pentru extinderea si/sau reabilitarea retelei existente (apa si/sau canalizare), daca este cazul.

23. Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, în care sa se certifice ca investitia în apa/apa uzata propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul Județean aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu sau Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Județean pentru investitia de apa/apa uzata în care sa se certifice ca investiția propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul Județean aprobat precum si ca solicitantul nu face parte din nici o Asociație de Dezvoltare Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu.

24. Adresa emisa de Consiliul județean/ADR care sa confirme ca investiția se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau județeana, daca este cazul.

25. Aviz eliberat de Apele Române care sa certifice ca investiția în rețeaua de alimentare cu apa se realizeaza într-o zona în care apa este insuficienta, daca este cazul.

26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa în zona respectiva este poluata sau prezinta o concentraie ridicata de nitrati, daca este cazul.

27. Situația achizițiilor publice efectuate pâna la depunerea Cererii de Finanțare (conform modelului din cererea de finantare), daca este cazul.

28. Acord de parteneriat (conform modelului anexat la Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina web www.apdrp.ro).

Atenție! Prevederile prezentului acord reprezinta conditii obligatorii minimale de accepare a documentului, acesta putand suporta completari în functie de particularitatile parteneriatului. În cazul de desfiintare a Acordului de parteneriat comuna este obligata sa încheie un alt Acord de parteneriat, în aceleasi conditii ca cel initial, în caz contrar APDRP va constitui debit semnatarului contractului.

29. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

Cerinte de conformitate si eligibilitate 

 

Criterii de selectie

 

 

Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322 din PNDR si cele din Fisa Masurii.
Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
Proiecte care se adresează unei probleme de mediu 25
Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă 25
 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip  de investiţie 25
Proiecte care promoveaza cultura si tradițiile locale 25
TOTAL 100

 

  

MASURA 4.121 – MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 4.121 sunt în valoare de 8449  euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 8449  euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele versiunii 11 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe www.siretulverde.ro. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:1. A) STUDIUL DE FEZABILITATE pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi / sau montaj sauB) MEMORIUL JUSTIFICATIV pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ ‐ formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0).

Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare.

ATENȚIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot aparea următoarele situatii:

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului,

înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară

Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului

anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere ‐ formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la

Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Sau

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0);

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului

Sau

Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare.

Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă excesivă etc.) se va prezenta:

- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusive 0), înregistrate la Administratia Financiara.

In cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale:

- Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară formularul 200) în care rezultatul brut obţinut

anual să nu fie negativ;

- Pentru anii calamități solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, secetă excesivă etc.) se va prezenta:

- un bilanţ din ultimii trei ani precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitată iar rezultatul operaţional

(rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), însoţit de contul de profit și pierdere avizate de administraţia financiară,

pentru persoane juridice;

- In cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale: Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară în care veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile;

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:

- data producerii pagubelor;

-  cauzele calamităţii;

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

Pentru demonstrarea activității agricole ca fiind principală se depune:

2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi agricole reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului,

Sau

‐ în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale:

Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, în cazul în care în formularul 200 s‐au bifat mai multe categorii de venituri.

Documentul 2.1 se va prezenta de către toti solicitanții care au o activitate existenta, indiferent dacă au înregistrat sau nu venituri din

exploatare, cu excepția solicitanților înființati în anul depunerii cererii de finanțare sau în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

 

3. a) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL:

a) 1. Copie după actul de proprietate al terenului şi/sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune şi/ sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al terenului .

Şi

a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.

Pentru documentele care certifică dreptul de folosinţă asupra terenului agricol pentru alte tipuri de contracte încheiate între părţi, altele decât

arenda sau concesiunea trebuie să se aibă în vedere următoarele:

-  Obiectul contractului trebuie să îl constituie acordarea dreptului de folosinţă asupra terenului pentru activitatea specificată în proiect;

-  În cadrul contractului nu trebuie să existe neconcordanţe între clauze;

- În cazul în care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie să existe neconcordanţe între acesta şi prevederile

acestui document;

În cazul pct. a) 2. pentru suprafeţe egale sau mai mari de 1 hectar – în situaţiile în care Agenţiile de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură nu eliberează Extras din Registrul unic de identificare, solicitantul va depune document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care să reiasă înscrierea în Registrul unic de identificare.

b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:

b) 1. Actul de proprietate asupra clădirii;

b)2.Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasată

clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

-suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:

Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale detinut în proprietate:

-Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de

circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul de animale‐ deținut în proprietate, al păsărilor și al familiilor de albine şi data primei

înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei.

- Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria comunei pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea

ferma zootehnica.

4. CERTIFICAT DE URBANISM sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.

5. CLASAREA NOTIFICĂRII/ADRESA DE NEGAŢIE sau Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată;

sau Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, dacă este cazul.

sau Decizia etapei de evaluare iniţială ‐ document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului.

Pentru activități existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va și însotit de Nota de constatare eliberată de Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de Mediu.

6. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND COFINANȚAREA CONFORM ANEXEI 13.

7. CERTIFICATE care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidate

8. a) NOTIFICARE CARE SĂ ATESTE CONFORMITATEA PROIECTULUI CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PENTRU DOMENIUL SANITAR VETERINAR și siguranta alimentelor și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul ferma va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor sau adresa de la ANSVSA / DSVSA care să menționeze „în urma verificarii documentatiei prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării pentru siguranța alimentelor / autorizării / înregistrării”.

b) AVIZ SANITAR privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică

Sau

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

 

9. PENTRU UNITĂȚILE CARE SE MODERNIZEAZĂ ŞI SE AUTORIZEAZĂ/AVIZEAZĂ CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE:

9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.

9.2 Autorizatie sanitară veterinară /Dovada înregistrării unităţii sanitare‐veterinare și pentru siguranta alimentelor / Notificare de

constatare a conformităţii cu legislaţia sanitara veterinara și siguranta alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de

9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de

finantare. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că solicitantul are capital privat 100% și codul CAEN conform activitatii pentru care solicit finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul) și că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/ 2006, republicată.

Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, stampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună

înaintea depunerii Cererii de finanţare.

11. a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare sau Hotărâre judecătorească

definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a tatutului propriu (în cazul Societăţilor agricole) insotita de Statutul Societatii

agricole și dacă este cazul,

b) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR.

12. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin:

a) Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ;

b) Declaraţie de defrişare a viţei de vie și cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din Registrul plantaţiilor viticole vizată de        Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ;

c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol.

13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de către Direcţia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe definanţare nerambursabilă, începand cu anul 2002 pentru acelaşi tip de activitate.

15.1. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ însoțită de contractul cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

15.2. Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperative agricolă/ organizație de îmbunătățiri funciare/Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit dedocumentul de înfiinţare al acestora (act constitutiv și statut).

Documentul privind calitatea de membru:

-pentru societăți agricole în baza Legii nr. 36/ 1991 ‐ declarație scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administrație;

-pentru societăți cooperative în baza Legii nr. 1/ 2005 ‐ cerere de înscriere aprobată de adunarea generală;

-pentru cooperativele agricole în baza Legii nr.566/ 2004 ‐ cerere de aderare avizată de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală. pentru organizații de îmbunătățiri funciare în baza Legii nr. 138/ 2004‐adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și dovada plății contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.

-pentru Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de statutul organizației.

16.1 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta document care să certifice poziția în societate– actionar

sau:

Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă

și Extras din Registrul General de Evidenta a Salariaților care sa ateste înregistrarea contractului individual de muncă.

16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul  va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat.

17.2 Document care să certifice vechimea clădirilor care se demolează (autorizație de construire sau alt document oficial)

18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz):

18.1Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ întreprindere individuală în termen de 30 de zile lucrătoare de la primireaNotificării privind selectarea Cererii de finanţare.

18.2. Aviz de gospodarirea apelor în cazul investițiilor privind irigațiile/ notificarea de începere a execuţiei sau Contract multianual de furnizare apa pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor.

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 din PNDR si cele din Fisa Masurii121.
Criterii de selectie
Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
exploataţii agricole de semi-subzistenţă care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia realizată 20
exploataţii agricole, legumicole care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru acelaşi tip de activitate 20
exploataţii vegetale, apicole, de creştere a animalelor în sistem ecologic 20
exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 20
Proiecte care includ investitii in producerea şi utilizarea energiei regenerabile 20
TOTAL 100

 

 

MASURA 421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE

 

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 421 sunt în valoare de 5000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 5000  euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 421 si ale Fisei Masurii, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.Documente justificative necesare care trebuie atasate cererii de finanţare sunt: 

1.Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de căre toți partenerii proiectului de cooperare;

2.Proiectul de cooperare semnat, ștampilat și datat de căre toți partenerii proiectului de cooperare;

3.Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.

4.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie/serviciu, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleaşi tipuri de investiţii/servicii.

5.Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanțare);

6.Actul Constitutiv al Solicitantului;

7.Acte Constitutive ale Partenerilor (însoțite de traducere autorizată, în cazul în care partenerii provin din alte state membre UE sau țări terțe);

8.Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (Anexa II la Cererea de Finantare) – numai pentru proiectele care necesită cofinanțare privata;

9.Copia actului de identitate a reprezentantului legal;

10.Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare dintre componentele de investiții ale proiectului;

11.Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR);

12.Fundamentarea bugetului, corelată cu activitățile și rezultatele proiectului, inclusiv fundamentarea necesității bunurilor propuse în cererea de finanțare.

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 421 din PNDR si cele din Fisa Masurii.
Criterii de selectie
Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj
Actiuni de cooperare care implica mai mult de 2 GAL–uri 25
Actiuni de cooperare care implica beneficiari tineri 25
Proiecte  de cooperare care au ca tema implementarea unor solutii noi, inovative 25
Proiecte de cooperare care au ca tema activitati de protectia mediului 25
TOTAL 100

 

7. Modul de anuntare a rezultatelorBeneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Siretul Verde. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

 

8. Date de contact si informatii: Informatii detaliate cu privire la accesarea masurilor  pot fi obținute la sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 16.00., de pe pagina de internet www.siretulverde.ro,  la telefon/fax 0237/702 100, precum si pe adresa de email gal@siretulverde.ro. La sediul GAL există posibilitatea obținerii informațiilor detaliate despre masurile 4.322, 4.121 si 421, fie pe suport electronic (CD/DVD) fie pe suport tipărit.

 

 

Presedinte GAL Siretul Verde ,

ADRIAN COLIN

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță lansarea, incepand cu 22 decembrie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: 4.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, 4.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” si 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare “.

1. Data publicării apelului de selecție: 18 decembrie 2014; Nr.de referință: M 4.322/1/2014; M 4.121/4/2014; M 421/3/2014

2. Tipuri de beneficiari eligibili:

Masura 4.322: comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare; autoritatile locale ( comune) sau asociatii de dezvoltare inter-comunitare, prin operatorii regionali prin investitii in infrastructura de apa/apa uzata; asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri așezăminte culturale si instituții de cult, definite conform legislației naționale in vigoare; persoane fizice si juridice care dețin in proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta c).
Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri; alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL Siretul Verde.

3.Fonduri disponibile:

Masura 4.322 – 135.840 €

Masura 4.121 – 8449 €;

Masura 421 – 5000 €;

4.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: Masura 4.322 – 135.840 €; Masura 4.121 – 8449 €;
Masura 421 – 5000 €;

5. Data limită de depunere a proiectelor: 16 ianuarie 2015;

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde” din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

8. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE
Presedinte
ADRIAN COLIN


1. Data lansarii: 22.12.2014

2.Data limita de depunere a proiectelor: 16 ianuarie 2015
3. Numărul de referinţă al sesiunii de cererii de proiecte: M 4.322/1/2014; M 4.121/4/2014; M 421/3/2014
Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță lansarea, incepand cu 22 decembrie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: 4.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, 4.121 - “Modernizarea exploatatiilor agricole” si 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare “.
4. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Siretul Verde din comuna Biliesti, judetul Vrancea(incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00.
5. Modalitatea de desfasurare a procesul de selectie: Proiectele se depun la GAL Siretul Verde, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestora, in conformitate cu Procedura de selectie publicata pe site-ul GAL. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.siretulverde.ro), de comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.
6. Declararea platilor aferente proiectului selectat:Beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fiefectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. Modelul declaratiei este disponibil atat la sediul GAL , cat si pe site-ul www.siretulverde.ro.
Masura 4.322
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
 Fondurile
disponibile
Fondurile disponibile pentru Măsura 4.322 sunt în valoare de 135.840 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 135.840 euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 322 si ale Fisei Masurii, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro. Documente justificative necesare care trebuie atasate cererii de finanţare sunt:

1. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de construcții si/sau montaj. Acest document se va întocmit de catre toți solicitanții pentru proiectele individuale/integrate care nu prevad lucrari de construcții-montaj. Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) întocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate în HG nr. 28/09.01.2008 însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, în cazul solicitantilor Comune si ADI-uri. Pentru proiectele care vizeaza investitii asupra obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va prezenta si: documentatia întocmita conform Continutului Cadru al documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice (DISPOZITIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii în domeniul avizarii, elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru investitii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu sau documentatie justificativa pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizata de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural – judeteana. Proiect tehnic. 

2. Certificatul de urbanism/Autorizație de construire pentru proiecte care prevad construcții. Pentru investițiile care vizeaza componenta b, Certificatul de Urbanism va fi însotit de Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecților, care confirma respectarea arhitecturii specificelocale (daca este cazul). 

3. Documente pentru teren/cladiri- Pentru primarii si ADI-uri:în cazul în care cladirea/terenul este proprietatea primariei/lor – Inventarul primariei/ilor întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia/acestora; în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publica sau administrarea unei autoritați publice locale, alta decât solicitantul – Inventarul domeniului public pentru terenul pe care se realizeaza investitia, însotit de acordul autoritații detinatoare si avizul administratorului terenului apartinând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie, daca este cazul.-Pentru ONG, asezaminte culturale, instituții de cult: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si construcțiilor sau contract de concesiune asupra cladirii / terenului pe care va fi amplasata construcția, valabil pe o perioada de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare. Contractul de concesiune va fi însotit de adresa emisa de concendent care contine:situația privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investițiilor prevazute în contract si alte clauze; suprafața concesionata la zi – daca pentru suprafa a concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea si daca da, sa se menționeze care este suprafața supusa
acestui proces. 
Pentru persoane fizice si juridice: document care sa ateste dreptul de proprietate/document încheiat la notariat care atesta dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva pe o perioada de minim 10 ani de la depunerea cererii de finantare.

4. Adeverinta conform Protocolului incheiat între AFIR si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului. 

5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz, daca este cazul. 

6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiții asupra retelei de joasa tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat, daca este cazul. 

7. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena sau sanatate publica sau Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii condițiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul. 

8. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul. 

9. Avizul eliberat de Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Național Județeana, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvata), daca este cazul.Aviz din partea Autoritații publice centrale pentru protecția mediului sau Hotarâre a Consiliului Județean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentația anexata cererii de finanțare nu se regaseste în Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului).

10. Expertiza tehnica de specialitate asupra construcției existente, inclusiv pentru investiții de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmita, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat. Pentru investiții de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu expertiza tehnica va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice). 

11. Pentru primarii si ADI-uri, Hotarârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte obligatorii: necesitatea si oportunitatea investiției; numarul de locuitori ai comunei/lor solicitante; angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementarile în vigoare privind condi iile de exploatare a drumurilor (daca este cazul); angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța si gestionarea investiției, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investi ia a fost data în exploatare; necesitatea si oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/asezamânt cultural (daca e cazul). Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura mentenana investiției, pe o perioada de cel puțin 5 ani de la data la care investiția a fost data în exploatare. 

12. Actul de înființare si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara. 

13. Certificatul de înregistrare fiscala, Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) conform legislatiei în vigoare și Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifica faptul ca societatea este în functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul). 

14. Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, solicitat doar pentru ONG-uri si ADI-uri; Certificatul de înregistrare si actul de înfiintare si functionare emis de unitatea ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru institutii de cult;Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale. 

15. Lista agenților economici si a instituțiilor de interes public, deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de
activitate. Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investiției si angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor.
Lista trebuie sa contina nume, prenume, semnatura, adresa, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investi iei publice), precum si tariful perceput. 

16. Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investiției si asigurarea cofinanțarii, daca este cazul. 

17. Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal, daca este cazul. 

18. Declarație pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinanțarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanțare.Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza opera iunile cu AFIR). Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie. 

19. Declarație pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, daca este cazul. 

20. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul. 

21. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii. 

22. Autorizatiile de functionare pentru reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare, se solicita în functie de reteaua care se realizeaza în cadrul masurii (daca se realizeaza reteaua de alimentare cu apa se solicita pentru reteaua de canalizare existenta si invers), precum si pentru extinderea si/sau reabilitarea retelei  existente (apa si/sau canalizare), daca este cazul. 

23. Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, în care sa se certifice ca investitia în apa/apa uzata propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul Județean aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu sau Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Județean pentru investitia de apa/apa uzata în care sa se certifice ca investiția propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul Județean aprobat precum si ca solicitantul nu face parte din nici o Asociație de Dezvoltare Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu. 

24. Adresa emisa de Consiliul județean/ADR care sa confirme ca investiția se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau județeana, daca este cazul. 

25. Aviz eliberat de Apele Române care sa certifice ca investiția în rețeaua de alimentare cu apa se realizeaza într-o zona în care apa este insuficienta, daca este cazul.  

26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa în zona respectiva este poluata sau prezinta o concentraie ridicata de nitrati, daca este cazul. 

27. Situația achizițiilor publice efectuate pâna la depunerea Cererii de Finanțare (conform modelului din cererea de finantare), daca este cazul. 

28. Acord de parteneriat (conform modelului anexat la Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina web www.apdrp.ro). Atenție!Prevederile prezentului acord reprezinta conditii obligatorii minimale de accepare a documentului, acesta putand suporta completari în functie de particularitatile parteneriatului. În cazul de desfiintare a Acordului de parteneriat comuna este obligata sa încheie un alt Acord de parteneriat, în aceleasi conditii ca cel initial, în caz contrar APDRP va constitui debit semnatarului contractului. 

29. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

Cerinte de conformitate si eligibilitate   Criterii de selectie Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală,
publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322 din PNDR si cele din Fisa Masurii.
 
Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
1. Proiecte care se adresează unei
probleme de mediu
25
2. Proiecte care prevăd
investiţii în energie regenerabilă
25
3.  Solicitantul nu a mai
beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip  de investiţie
25
4. Proiecte care promoveaza cultura si
tradițiile locale
25
TOTAL 100

MASURA
4.121 – MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 4.121 sunt în valoare de 8449 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru
finanțarea unui proiect este de 8449 euro.
Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele versiunii 11 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe www.siretulverde.ro. Documentele  obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:

1. A) STUDIUL DE FEZABILITATE pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi / sau montaj sau

    B) MEMORIUL JUSTIFICATIV pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ formularul 10, contul de profit şi pierderi formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0).Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare.ATENȚIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.Pot aparea următoarele situatii:a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare.c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate  conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. SauPentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) în care  rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0);Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului SauSituaţiile financiare (bilanţ, cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă excesivă etc.) se va prezenta:- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusive 0),  inregistrate la Administratia Financiara.In cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale:- Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ;- Pentru anii calamități solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, secetă excesivă etc.) se va prezenta:- un bilanţ din ultimii trei ani precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitată iar rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), însoţit de contul de profit și pierdere avizate de administraţia financiară,pentru persoane juridice;- In cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale: Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară în care veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile;Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:- data producerii pagubelor;- cauzele calamităţii;- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.Pentru demonstrarea activității agricole ca fiind principală se depune:

2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi agricole reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, Sau în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale:Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, în cazul în care în formularul
200 s
au bifat mai multe categorii de venituri.Documentul 2.1 se va prezenta de către toti solicitanții care au o activitate existenta, indiferent dacă au înregistrat sau nu venituri din exploatare, cu excepția solicitanților înființati în anul depunerii cererii de finanțare sau în anul anterior depunerii cererii de finanțare. 

3. a) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL:
a) 1. Copie după actul de proprietate al terenului şi/sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune şi/ sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al terenului .
Şi
a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. Pentru documentele care certifică dreptul de folosinţă asupra terenului agricol pentru alte tipuri de contracte încheiate între părţi, altele decât arenda sau concesiunea trebuie să se aibă în vedere următoarele:
- Obiectul contractului trebuie să îl constituie acordarea dreptului de folosinţă asupra terenului pentru activitatea specificată în proiect;
- În cadrul contractului nu trebuie să existe neconcordanţe între clauze;
- În cazul în care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie să existe neconcordanţe între acesta şi prevederile acestui document;În cazul pct. a) 2. pentru suprafeţe egale sau mai mari de 1 hectar
– în situaţiile în care Agenţiile de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură nu eliberează Extras din Registrul unic de identificare, solicitantul va depune document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care să reiasă înscrierea în Registrul unic de identificare.

b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:
b) 1. Actul de proprietate asupra clădirii;
b)2.Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului. Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;-suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale detinut în proprietate:
-Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul de animale deținut în proprietate, al păsărilor și al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei.
- Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria comunei pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea ferma zootehnica.

4. CERTIFICAT DE URBANISM sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.

5. CLASAREA NOTIFICĂRII/ADRESA DE NEGAŢIE sau Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată; sau Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, dacă este cazul. sau Decizia etapei de evaluare iniţială document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului. Pentru activități existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va și însotit de Nota de constatare eliberată de Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de Mediu.

6. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND COFINANȚAREA CONFORM ANEXEI 13.

7. CERTIFICATE care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidate

8. a) NOTIFICARE CARE SĂ ATESTE CONFORMITATEA PROIECTULUI CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PENTRU DOMENIUL SANITAR VETERINAR și siguranta alimentelor și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul ferma va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor sau adresa de la ANSVSA / DSVSA care să menționeze „în urma verificarii documentatiei prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării pentru siguranța alimentelor / autorizării / înregistrării”.b) AVIZ SANITAR privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publicăSauNotificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

9. PENTRU UNITĂȚILE CARE SE MODERNIZEAZĂ ŞI SE AUTORIZEAZĂ/AVIZEAZĂ CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE:
9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.
9.2 Autorizatie sanitară veterinară /Dovada înregistrării unităţii sanitareveterinare și pentru siguranta alimentelor / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitara veterinara și siguranta alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.
9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare. Data de  emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că solicitantul are capital privat 100% și codul CAEN conform activitatii pentru care solicit finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul) și că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/ 2006, republicată. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, stampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanţare.

11. a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a tatutului propriu (în cazul Societăţilor agricole) insotita de Statutul Societatii agricole și dacă este cazul,
b) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR.

12. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin:
a)Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ;
b)Declaraţie de defrişare a viţei de vie și cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ;
c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol.

13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de către Direcţia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe definanţare nerambursabilă, începand cu anul 2002 pentru acelaşi tip de activitate.

15.1. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ însoțită de contractul cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
15.2. Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperative agricolă/ organizație de îmbunătățiri funciare/ Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit dedocumentul de înfiinţare al acestora (act constitutiv și statut).Documentul privind calitatea de membru:
-pentru societăți agricole în baza Legii nr. 36/ 1991 declarație scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administrație;
-pentru societăți cooperative în baza Legii nr. 1/ 2005 cerere de înscriere aprobată de adunarea generală;
-pentru cooperativele agricole în baza Legii nr.566/ 2004 cerere de aderare avizată de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală. pentru organizații de îmbunătățiri funciare în baza Legii nr. 138/ 2004adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și dovada plății contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.-pentru Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de statutul organizației.

16.1 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta document care să certifice poziția în societate– actionar sau:Adeverințacare să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă și Extras din Registrul General de Evidenta a Salariaților care sa ateste înregistrarea contractului individual de muncă.
16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat.17.2 Document care să certifice vechimea clădirilor care se demolează (autorizație de construire sau alt document oficial)18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz):

18.1Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ întreprindere individuală în termen de 30 de zile lucrătoare de la primireaNotificării privind selectarea Cererii de finanţare.
18.2. Aviz de gospodarirea apelor în cazul investițiilor privind irigațiile/ notificarea de începere a execuţiei sau Contract multianual de furnizare apa pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor.

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală,
publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 din PNDR si cele din Fisa Masurii121. 
Criterii de selectie
Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
1. exploataţii agricole de
semi-subzistenţă care produc, în principal, pentru consumul
propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia
realizată
20
2. exploataţii agricole,
legumicole care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru acelaşi
tip de activitate
20
3. exploataţii vegetale, apicole,
de creştere a animalelor în sistem ecologic
20
4. exploataţii agricole
deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
proiectului
20
5. Proiecte care includ investitii in
producerea şi utilizarea energiei regenerabile
20
TOTAL 100
 MASURA
421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE
 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 421 sunt în valoare de 5000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 5000euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 421 si ale Fisei Masurii, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro. Documente justificative necesare care trebuie atasate cererii de finanţare sunt: 

1.Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de căre toți partenerii proiectului de cooperare;

2.Proiectul de cooperare semnat, ștampilat și datat de căre toți partenerii proiectului de cooperare;

3.Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.

4.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie/serviciu, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleaşi tipuri de investiţii/servicii.

5.Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanțare);

6.Actul Constitutiv al Solicitantului;

7.Acte Constitutive ale Partenerilor (însoțite de traducere autorizată, în cazul în care partenerii provin din alte state membre UE sau tări terțe);

8.Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (Anexa II la Cererea de Finantare) – numai pentru proiectele care necesită cofinanțare privata;

9.Copia actului de identitate a reprezentantului legal;

10.Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare dintre componentele de investiții ale proiectului;

11.Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR);

12.Fundamentarea bugetului, corelată cu activitățile și rezultatele proiectului, inclusiv fundamentarea necesității bunurilor propuse în cererea de finanțare.

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 421 din PNDR si cele din Fisa Masurii.
Criterii de selectie
Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj
1. Actiuni de cooperare care implica
mai mult de 2 GAL–uri
25
2. Actiuni de cooperare care implica
beneficiari tineri
25
3. Proiectede cooperare care au ca tema
implementarea unor solutii noi, inovative
25
4. Proiecte de cooperare care au ca
tema activitati de protectia mediului
25
TOTAL 100

7. Modul de anuntare a rezultatelor: Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL  vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Siretul Verde. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare. 

8. Date de contact si informatii: Informatii detaliate cu privire la accesarea masurilor pot fi obținute la sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 16.00., de pe pagina de internet www.siretulverde.ro,la telefon/fax 0237/702 100, precum si pe adresa de email gal@siretulverde.ro. La sediul GAL există posibilitatea obținerii informațiilor detaliate despre masurile 4.322, 4.121 si 421, fie pe suport electronic (CD/DVD) fie pe suport tipărit.
Presedinte GAL Siretul Verde ,
ADRIAN COLIN
Gal Siretul Verde
Promovare

Miere Zota


Vremea
Info UE
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a reprezentanței Comisiei Europene în România.
Dictionar
Contribuţie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.