ASOCIATIA GAL SIRETUL VERDE este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, aprobată prin legea nr. 246/2005.
Membri fondatori: 26 de parteneri publici si privati, precum si din sectorul asociativ
Luând în considerare analiza teritoriului, agenda comunităţilor locale şi interesele întreprinzătorilor privaţi, parteneriatul din cadrul GAL Siretul Verde a definit trei priorităţi specifice ce trebuie urmărite în vederea dezvoltării durabile a zonei:
  • Cresterea competitivitătii sectoarelor agro-alimentar, forestier precum si a industriei procesatoare aferente din teritoriu
  • Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea competitivitatii microintreprinderi lor si IMM-urilor din spatiul rural
  • Conservarea, promovarea si valorificarea capitalului natural si cultural al teritoriului

Asociația Grupul de Acțiune Locala Siretul Verde aduce la cunostinta publica inchiderea, in data de 10 noiembrie a.c, ora 15.00, a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru masurile 4.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole“, respectiv 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare“.

In data de 7 august 2014, GAL Siretul Verde a lansat apelul de de selectie pentru masurile 4.121 si 421, cu numerele de referinta M 4.121/3/2014; M 421/2/2014 – depunere continua, pana la epuizarea fondurilor disponibile.Avand in vedere faptul ca nu au fost depuse proiecte pentru masurile amintite, Consiliul Director a decis inchiderea sesiunilor de finantare, in vederea efectuarii demersurilor pentru modificarea planului financiar din cadrul strategiei de dezvoltare locala.

 

GAL Siretul Verde

Presedinte Adrian Colin

Pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

raport selectie 111-2014.pdf

Pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

raport selectie 3-2014-112.pdf

Data publicarii: 22.09.2014

1. Data lansarii: 23.09.2014

2. Data limita de depunere a proiectelor: 3 octombrie 2014

3. Numărul de referinţă al sesiunii de cererii de proiecte: M 4.112/3/2014;

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță lansarea, in perioada 23 septembrie – 3 octombrie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru masura  4.112 – “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”.

4. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Siretul Verde  din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00.

5. Modalitatea de desfasurare a procesul de selectie

Proiectele se depun la GAL Siretul Verde, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestora, in conformitate cu Procedura de selectie publicata pe site-ul GAL. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.siretulverde.ro), de  comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.

 6. Declararea platilor aferente proiectului selectat

Beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi  efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza dupa primirea de la CRPDRP a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data  efectuarii platii. Modelul declaratiei este disponibil atat la sediul GAL , cat si pe site-ul www.siretulverde.ro.

 7. Fondurile disponibile pentru Măsura 4.112 sunt în valoare de  36 000  euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 36 000 euro.

8. Cerinte de conformitate si eligibilitate

Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 112 din PNDR (www.apdrp.ro) si cele din Fisa Masurii.

9. Documente justificative

Proiectele se vor întocmi si vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 112, in vigoare la data lansarii prezentei sesiuni, si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL www.siretulverde.ro.

 10. Criterii de selectie

Criterii de selectie locala:

Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
 1 Deţine o fermă de semi-subzistenţă; 25
 2 Practica agricultura in sistem ecologic 15
 3 Are în proprietate exploataţia agricolă 15
 4 Face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare 20
 5 Include actiuni de mediu in proportie de cel putin 5 % din valoarea sprijinului nerambursabil 25
TOTAL 100

 

In procesul de selectie vor avea prioritate proiectele care promoveaza actiuni de mediu cu investirea a cel putin 5% din sprijinul primit.

 11. Modul de anuntare a rezultatelor

Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Siretul Verde. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

12. Date de contact si informatii:

Informatii detaliate cu privire la accesarea masurilor  pot fi obținute la sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 16.00., de pe pagina de internet www.siretulverde.ro,  la telefon/fax 0237/702 100, precum si pe adresa de email gal@siretulverde.ro. La sediul GAL există posibilitatea obținerii informațiilor detaliate despre masura 4.112, fie pe suport electronic (CD/DVD) fie pe suport tipărit.

 

Presedinte GAL Siretul Verde ,

ADRIAN COLIN

 


ANUNT  LANSARE APEL DE SELECTIE PROIECTE

 

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Siretul Verde  anunţădeschiderea, incepand cu 23 septembrie 2014, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 4.112 – “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”.

  1. Data publicăriiapelului deselecție: 22 septembrie 2014;  Nr.de referință:M 4.112/3/2014;
  2. Tipuri de beneficiarieligibili: Fermieri care, la data solicitarii sprijinului indeplinesc urmatoarele conditii: au vârsta sub 40 de ani şi se                     instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi   calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea  activităţilor agricole           din cadrul exploataţiei, sunt membri ai familiei de fermieri, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în  cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.      
  3. Fonduri disponibile: 36000€;

4.Sumamaximănerambursabilă carepoatefi acordatăpentru finanțareaunuiproiect: 36000€;

  1. Data limită dedepunerea proiectelor:: 3 octombrie 2014;

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile  www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

8. Datelede contact aleGAL, undesolicitanții pot obțineinformații detaliate:Sediul GALdin comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1,județul Vrancea.Telefon/fax 0237/702 100. E-mail:gal@siretulverde.ro.

 

ASOCIAŢIA  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

Presedinte

ADRIAN COLIN

Promovare

Livada Dima


Info UE
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a reprezentanței Comisiei Europene în România.
Dictionar
Contribuţie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.