ASOCIATIA GAL SIRETUL VERDE este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, aprobată prin legea nr. 246/2005.
Membri fondatori: 26 de parteneri publici si privati, precum si din sectorul asociativ
Luând în considerare analiza teritoriului, agenda comunităţilor locale şi interesele întreprinzătorilor privaţi, parteneriatul din cadrul GAL Siretul Verde a definit trei priorităţi specifice ce trebuie urmărite în vederea dezvoltării durabile a zonei:
 • Cresterea competitivitătii sectoarelor agro-alimentar, forestier precum si a industriei procesatoare aferente din teritoriu
 • Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea competitivitatii microintreprinderi lor si IMM-urilor din spatiul rural
 • Conservarea, promovarea si valorificarea capitalului natural si cultural al teritoriului

Data publicarii: 22.09.2014

1. Data lansarii: 23.09.2014

2. Data limita de depunere a proiectelor: 3 octombrie 2014

3. Numărul de referinţă al sesiunii de cererii de proiecte: M 4.112/3/2014;

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță lansarea, in perioada 23 septembrie – 3 octombrie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru masura  4.112 – “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”.

4. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Siretul Verde  din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00.

5. Modalitatea de desfasurare a procesul de selectie

Proiectele se depun la GAL Siretul Verde, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestora, in conformitate cu Procedura de selectie publicata pe site-ul GAL. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.siretulverde.ro), de  comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.

 6. Declararea platilor aferente proiectului selectat

Beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi  efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza dupa primirea de la CRPDRP a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data  efectuarii platii. Modelul declaratiei este disponibil atat la sediul GAL , cat si pe site-ul www.siretulverde.ro.

 7. Fondurile disponibile pentru Măsura 4.112 sunt în valoare de  36 000  euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 36 000 euro.

8. Cerinte de conformitate si eligibilitate

Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 112 din PNDR (www.apdrp.ro) si cele din Fisa Masurii.

9. Documente justificative

Proiectele se vor întocmi si vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 112, in vigoare la data lansarii prezentei sesiuni, si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL www.siretulverde.ro.

 10. Criterii de selectie

Criterii de selectie locala:

Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
 1 Deţine o fermă de semi-subzistenţă; 25
 2 Practica agricultura in sistem ecologic 15
 3 Are în proprietate exploataţia agricolă 15
 4 Face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare 20
 5 Include actiuni de mediu in proportie de cel putin 5 % din valoarea sprijinului nerambursabil 25
TOTAL 100

 

In procesul de selectie vor avea prioritate proiectele care promoveaza actiuni de mediu cu investirea a cel putin 5% din sprijinul primit.

 11. Modul de anuntare a rezultatelor

Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Siretul Verde. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

12. Date de contact si informatii:

Informatii detaliate cu privire la accesarea masurilor  pot fi obținute la sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 16.00., de pe pagina de internet www.siretulverde.ro,  la telefon/fax 0237/702 100, precum si pe adresa de email gal@siretulverde.ro. La sediul GAL există posibilitatea obținerii informațiilor detaliate despre masura 4.112, fie pe suport electronic (CD/DVD) fie pe suport tipărit.

 

Presedinte GAL Siretul Verde ,

ADRIAN COLIN

 


ANUNT  LANSARE APEL DE SELECTIE PROIECTE

 

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Siretul Verde  anunţădeschiderea, incepand cu 23 septembrie 2014, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru masura 4.112 – “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”.

 1. Data publicăriiapelului deselecție: 22 septembrie 2014;  Nr.de referință:M 4.112/3/2014;
 2. Tipuri de beneficiarieligibili: Fermieri care, la data solicitarii sprijinului indeplinesc urmatoarele conditii: au vârsta sub 40 de ani şi se                     instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi   calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea  activităţilor agricole           din cadrul exploataţiei, sunt membri ai familiei de fermieri, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în  cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.      
 3. Fonduri disponibile: 36000€;

4.Sumamaximănerambursabilă carepoatefi acordatăpentru finanțareaunuiproiect: 36000€;

 1. Data limită dedepunerea proiectelor:: 3 octombrie 2014;

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile  www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

8. Datelede contact aleGAL, undesolicitanții pot obțineinformații detaliate:Sediul GALdin comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1,județul Vrancea.Telefon/fax 0237/702 100. E-mail:gal@siretulverde.ro.

 

ASOCIAŢIA  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

Presedinte

ADRIAN COLIN

Pentru a vizualiza raportul accesati fisierul de mai jos:

S2_2014_112.pdf

Grupul de Actiune Locala Siretul Verde anunta inchiderea vineri, 22 august, ora 15.00, a sesiunii de depunere a proiectelor nr.2/2014 pentru Masura 4.112 -”Instalarea tinerilor fermieri”, ca urmare a epuizarii fondurilor dispnibile.

 

Anunt lansare apel de selectie proiecte

 

Data publicarii: 7.08.2014

1. Data lansarii: 7.08.2014

2. Data limita de depunere a proiectelor: sesiune cu depunere continua

3. Numărul de referinţă al sesiunii de cererii de proiecte: M 4.111/2/2014; M 4.112/2/2014; M 4.121/3/2014; M 421/2/2014

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță lansarea, incepand cu 7 august 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: 4.111 – “FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”, 4.112 – “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”,  4.121 – “MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE” si 421 – “IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE”.

4. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Siretul Verde  din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00.

5. Modalitatea de desfasurare a procesul de selectie

Proiectele se depun la GAL Siretul Verde, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestora, in conformitate cu Procedura de selectie publicata pe site-ul GAL. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Procesul de selectie se va face din doua in doua saptamani, incepand cu data de 22 august 2014, pentru pentru proiectele depuse in perioada anterioara. Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.siretulverde.ro), de  comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.

 

6. Declararea platilor aferente proiectului selectat

Beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi  efectuate de APDRP catre beneficiar. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data  efectuarii platii. Modelul declaratiei este disponibil atat la sediul GAL , cat si pe site-ul www.siretulverde.ro.

 

 

 

Masura 4.111 “FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”

 

 Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile pentru Masura 4.111 sunt în valoare de 31 000 euro. Suma maximă finanțabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 31 000 Euro. Valoarea totală a unui proiect va fi de maximum 31 000 euro.Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea unui proiect trebuie sa fie raportata la numarul de participanti, numarul de zile pentru organizarea/desfasurarea efectiva a evenimentului, etc.

Tipuri de beneficiari a) Aplicanţi : furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activeazăîn domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

b) Beneficiari finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, legumiculturii, apiculturii, silviculturii, industria agro-alimentară, agro-turism, ecoturism, fermieri din exploataţiile de semi-subzistenţă precum şi tineri. 

Obiectivele si scopul Masurii Obiectivele masuriiObiectiv general

Îmbunătăţirea competenţelor fermierilor, a micilor întreprinzători şi altor persoane implicate în domeniile agricol, legumicol, alimentar, mestesugaresc si de agro-turism în vedere creşterii competitivităţii economice a produselor şi serviciilor oferite la nivelul teritoriului şi a unei mai bune valorificări a potenţialului acestuia.

Obiective specifice

Creşterea numărului de fermieri care sunt pregătiţi în domenii specifice conducerii unei afaceri agricole;

Creşterea numărului de întreprinzători care sunt pregătiţi în domenii specifice managementului afacerilor şi furnizării de servicii;

Creşterea numărului de întreprinzători şi persoane fizice care demarează şi conduc afaceri rurale în domeniile: agricol, legumicol, activitati mestesugaresti, turism.

Obiectivele operaţionaleurmăresc realizarea unor acţiuni care vor contribui la:

a) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară;

b)  pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor;

c)  respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) ;

Actiunile de informare şi difuzare a cunoştinţelor se vor realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Actiuni si costuri eligibile Acţiuni materiale-      programe de instruire;

- activităţi de consultanţă şi mentorat;

-      schimburi de experienţă locale, naţionale sau transnaţionale care vor facilita transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă parte;

-      publicarea şi distribuirea de materiale informative;

-      organizarea de simpozioane şi conferinţe pe temele vizate;

-      identificarea, documentarea şi promovarea de bune practici;

-      participări la asocieri sau iniţierea de noi asocieri în domeniile vizate;

-      participări la ateliere, conferinţe, târguri, expoziţii sau alte evenimente în domeniile vizate.

Acţiuni imateriale

- Acordarea de onorarii şi diurnă pentru experţii formatori şi consultanţi;

-      Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;

-      Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională;

-      orice alte costuri eligibile prevazute in Fisa masurii 111 din PNDR.

 

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei  bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

Actiunile de formare se vor desfasura doar in aria teritoriul GAL Siretul Verde sau in judetele limitrofe acestuia.

Tematica actiunilor, numarul si categoriile participantilor la actiunile de formare, informare si difuzare de cunostinte. 1.Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare, specializare), în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind: 

Domeniul agriculturii

- Culturile cu valoarea economică mare;

- Managementul exploataţiilor agricole în regim familial (micro-ferme);

- Noi tehnologii şi inovaţii pentru cultivarea cerealelor, legumelor, arbuştilor fructiferi;

- Agricultură ecologică.

 

Protecţia mediului

- Practici de agro-mediu;

- Metode de valorificare a biomasei provenite din culturile de cereale.

 

Conducerea afacerilor

- Marketing-ul şi desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate;

- Conducerea afacerilor din domeniul turismului si a ecoturismului;

- Antreprenoriat – demararea şi conducerea afacerilor.

 

2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind cerinţele de igienă, producţie, comercializare a produselor agricole şi agro-alimentare de pe piaţa europeană.

 

3.Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor si antreprenorilor care activează în agro-turism si ecoturism la diferite întruniri tematice, schimburi de experienţă, evenimente care pot contribui la informarea acestora.

 

Criterii de selecţie pentru participanţii la activităţi de formare sau de informare:

-      tineri sub 40 de ani;

-      fermieri de semi-subzistenţă;

-    membri ai unui grup de producători sau a unei alte forme  asociative.

Numarul beneficiarilor finali va fi de aproximativ 100 de persoane, acoperind toate tipurile de participanţi menţionaţi în secţiunea criterii de selecţie. Numărul fermierilor de semi-subzistenţă va fi mai mare decât celelalte categorii de participanţi.

 Documente justificative Lista documentelor necesare se găseşte pe site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 41 cât şi anexele aferente acestui ghid. Pentru proiectele care se încadrează în obiectivele Măsurii 111 se va utiliza formularul cadru de Contract de Finanțare (C1.1LS) pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 41 (postat pe site-ulwww.apdrp.ro). Anexele contractului de finanţare referitoare la instrucțiunile de achiziții și plată se vor prelua din ultima variantă a manualelor de procedura pentru achiziții și respectiv de autorizare plăți.
Cerinte de conformitate si eligibilitate Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Fisatehnicaaferenta Masurii 111. 

PentruconformitateaCereriide Finanţaresevaverifica:

-dacăestecorectcompletată

-dacăesteprezentată în formattipăritşi electronic

-dacăanexeletehniceşiadministrativecerutesuntîn2exemplare:originalşi copie.

 

 

Criterii  de  eligibilitate  pentru  furnizorii  de  formare  profesională,  informare  şi difuzaredecunoştinţe:

-  sunt  persoane  juridice  constituite  în  conformitate  cu  legislaţia    în  vigoare  în România;

-auprevăzutînobiectullordeactivitateformareaprofesionalăsauinformareşi difuzaredecunoştinţe;

-  dispun  de  personal  calificat  (pentru  fiecare  domeniu  de  acţiune  furnizorul  de formare profesională,informareşidifuzare decunoştinţevaprezenta:lista experţilorspecializaţipe aceldomeniu,acordulscrisalfiecăruiexpert pentru participarea  la  serviciul  de  formare,  informare  şi  difuzare  de  cunoştinţe,  CV-ul fiecăruiexpert);

-auacceslafacilităţiadministrativecorespunzătoareactivităţiispecificedeformare sau deinformareşidifuzaredecunoştinţe;

-dispundecapacitatetehnicăşifinanciarănecesarederulăriiactivităţilorspecifice de formaresaudeinformareşi difuzare decunoştinţe;

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare;

-şi-auîndeplinitobligaţiiledeplatăaimpozitelor,taxelorşicontribuţiilordeasigurări socialecătrebugetul destat.

Criterii de selectie Criterii de selectie locala:

 

Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj
Nivelul calitativ şi tehnic  al ofertei (înţelegerea nevoilor, numărul de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului) 50
Planificarea detaliata a activităţilor 30
Proiecte cu  valoare maxima de     31000        Euro 20

 

 

 

 

 

 

 

MASURA 4.112 – INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

 

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 4.112 sunt în valoare de  76 000  euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 40 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi si vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 112, in vigoare la data lansarii prezentei sesiuni, si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL www.siretulverde.ro.
Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 112 din PNDR (www.apdrp.ro) si cele din Fisa Masurii.
Criterii de selectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de selectie locala: 

Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
Deţine o fermă de semi-subzistenţă; 25
Practica agricultura in sistem ecologic 15
Are în proprietate exploataţia agricolă 15
Face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare 20
Include actiuni de mediu in proportie de cel putin 5 % din valoarea sprijinului nerambursabil 25
TOTAL 100

 

In procesul de selectie vor avea prioritate proiectele care promoveaza actiuni de mediu cu investirea a cel putin 5% din sprijinul primit.

 

MASURA 4.121 – MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE

 

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 4.121 sunt în valoare de 24 173 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 24 173 euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele versiunii 11 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe www.siretulverde.ro.
Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 din PNDR si cele din Fisa Masurii121.
Criterii de selectie Criterii de selectie locala:

Nr. crt. Criterii de selectie locala Punctaj
exploataţii agricole de semi-subzistenţă care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia realizată 20
exploataţii agricole, legumicole care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru acelaşi tip de activitate 20
exploataţii vegetale, apicole, de creştere a animalelor în sistem ecologic 20
exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 20
Proiecte care includ investitii in producerea şi utilizarea energiei regenerabile 20
TOTAL 100

 

 

MASURA 421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE

 

 Fondurile disponibile Fondurile disponibile pentru Măsura 421 sunt în valoare de 20 000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 20 000  euro. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400 000 euro.
 Documente justificative Proiectele se vor întocmi și vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 421 si ale Fisei Masurii, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.
Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Siretul Verde și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.siretulverde.ro. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 421 din PNDR si cele din Fisa Masurii.
Criterii de selectie Criterii de selectie a proiectelor de cooperare

Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj
Actiuni de cooperare care implica mai mult de 2 GAL–uri 25
Actiuni de cooperare care implica beneficiari tineri 25
Proiecte  de cooperare care au ca tema implementarea unor solutii noi, inovative 25
Proiecte de cooperare care au ca tema activitati de protectia mediului 25
TOTAL 100

 

7. Modul de anuntare a rezultatelor

Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Siretul Verde. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

8. Date de contact si informatii:

Informatii detaliate cu privire la accesarea masurilor  pot fi obținute la sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea  (incinta Primariei Biliesti, etaj 1), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 – 16.00., de pe pagina de internet www.siretulverde.ro,  la telefon/fax 0237/702 100, precum si pe adresa de email gal@siretulverde.ro. La sediul GAL există posibilitatea obținerii informațiilor detaliate despre masurile 4.111, 4.112, 4.121 si 421fie pe suport electronic (CD/DVD) fie pe suport tipărit.

 

Presedinte GAL Siretul Verde ,

ADRIAN COLIN

 

fisiere atasate:

declaratie_raportare_plati.doc


Anunt lansare apel de selectie proiecte

 

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Siretul Verde  anunţădeschiderea, incepand cu 7 august 2014, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru masurile: 4.111 – “FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”, 4.112 – “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”,  4.121 – “MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE” si 421 – “IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE”.

 1. Data publicăriiapelului deselecție: 7 august 2014;  Nr.de referință:M 4.111/2/2014; M 4.112/2/2014; M 4.121/3/2014; M 421/2/2014

 

 1. Tipuri de beneficiarieligibili:

Masura 4.111: a) Aplicanţi : furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi  difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi                            publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care                             îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

b) Beneficiari finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, legumiculturii, apiculturii, silviculturii, industria                          agro-alimentară, agro-turism, ecoturism, fermieri din exploataţiile de semi-subzistenţă precum şi tineri. 

                        Masura 4.112: Fermieri  care la data solicitarii sprijinului indeplinesc urmatoarele conditii:au vârsta sub 40 de ani şi se instalează                    pentru prima    dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; deţin sau se angajează să dobândească                          competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă un Plan de afaceri pentru                   dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei,sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din                             timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

                        Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se                                   autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile                                 realizate să deservească interesele propriilor membri.

Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune                           Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei                              submăsuri;  alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul                              GAL Siretul Verde;

 

 

 1. Fonduri disponibile:

 

Masura 4.111 “FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”-  31000  €;

 

Masura 4.112  “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”-76000 €;

 

Masura 4.121 “MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE”24173  €;

 

Masura 421  “IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE” – 20000  €;

 

 

4.Sumamaximănerambursabilă carepoatefi acordatăpentru finanțareaunuiproiect: Masura 4.111- 31 000 €; Masura 4.112 – 40000 €; Masura 4.121-  24173  €;  Masura 421 – 20000  €;

 

 1. Data limită dedepunerea proiectelor:: sesiune cu depunere continua;

 

6. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde”  din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

 

7. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI , disponibil în format electronic pe site-urile  www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

8. Datelede contact aleGAL, undesolicitanții pot obțineinformații detaliate:Sediul GALdin comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1,județul Vrancea.Telefon/fax 0237/702 100. E-mail:gal@siretulverde.ro.

 

 

ASOCIAŢIA  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE

Presedinte

ADRIAN COLIN

Promovare

Livada Dima


Info UE
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a reprezentanței Comisiei Europene în România.
Dictionar
Contribuţie publica – fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.