LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității. În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca. 142.000 km², reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER.

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii de acțiune:

  • contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;
  • crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband și a serviciilor de bază;
  •  creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
  • îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural
  • diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.

GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru a sprijini acest demers se pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung etc.

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul a patru sub-măsuri:

  • sprijin pregătitor, sM19.1,
  • sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, sM19.2,
  • pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală, sM19.3,
  • sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, sM19.4.